پکیج ویژه کارگاه ها

[accordion]

[accordion-item title=”پکیج کارگاه‌های حافظه برتر و حس برتر”]

ثبت‌نام ویژه (به مدت محدود) ۹۸۰۰۰۰ > 833000 تومان

ثبت‌نام ویژه اعضاء سوپرمایند > 784000 تومان

[button text=”جهت ثبت نام کلیک کنید” link=”https://zehnebartar.ir/package-reg-form/”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”پکیج کارگاه‌های حافظه برتر و تکتیک برتر”]

ثبت‌نام ویژه (به مدت محدود) ۱۳۳۰۰۰۰ > 1130500 تومان

ثبت‌نام ویژه اعضاء سوپرمایند > 1064000 تومان

[button text=”جهت ثبت نام کلیک کنید” link=”https://zehnebartar.ir/package-reg-form/”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”پکیج کارگاه‌های حس برتر و تکنیک برتر”]

ثبت‌نام ویژه (به مدت محدود) ۱۳۳۰۰۰۰ > 1130500 تومان

ثبت‌نام ویژه اعضاء سوپرمایند > 1064000 تومان

[button text=”جهت ثبت نام کلیک کنید” link=”https://zehnebartar.ir/package-reg-form/”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”پکیج کارگاه حافظه برتر، تکنیک برتر و حس برتر”]

ثبت‌نام ویژه (به مدت محدود) ۱۸۲۰۰۰۰ > 1456000 تومان

ثبت‌نام ویژه اعضاء سوپرمایند > 1365000 تومان

[button text=”جهت ثبت نام کلیک کنید” link=”https://zehnebartar.ir/package-reg-form/”]

[/accordion-item]

[/accordion]
[gap]