پکیج کارگاه‌های حافظه برتر و حس برتر

ثبت‌نام ویژه (به مدت محدود) ۹۸۰۰۰۰ > 833000 تومان

ثبت‌نام ویژه اعضاء سوپرمایند > 784000 تومان

جهت ثبت نام کلیک کنید
پکیج کارگاه‌های حافظه برتر و تکتیک برتر

ثبت‌نام ویژه (به مدت محدود) ۱۳۳۰۰۰۰ > 1130500 تومان

ثبت‌نام ویژه اعضاء سوپرمایند > 1064000 تومان

جهت ثبت نام کلیک کنید
پکیج کارگاه‌های حس برتر و تکنیک برتر

ثبت‌نام ویژه (به مدت محدود) ۱۳۳۰۰۰۰ > 1130500 تومان

ثبت‌نام ویژه اعضاء سوپرمایند > 1064000 تومان

جهت ثبت نام کلیک کنید
پکیج کارگاه حافظه برتر، تکنیک برتر و حس برتر

ثبت‌نام ویژه (به مدت محدود) ۱۸۲۰۰۰۰ > 1456000 تومان

ثبت‌نام ویژه اعضاء سوپرمایند > 1365000 تومان

جهت ثبت نام کلیک کنید